HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KIỂM TRA GIÁM SÁT KỶ LUẬT ĐẢNG

Chia sẻ các loại tài liệu, sách, phần mềm
Trả lời bài viết
vietbook
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 47
Tham gia: 13:00, 30/05/12
Đến từ: tphcm
Liên hệ:

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KIỂM TRA GIÁM SÁT KỶ LUẬT ĐẢNG

Gửi bài gửi bởi vietbook » 15:23, 30/05/12


HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KIỂM TRA GIÁM SÁT KỶ LUẬT ĐẢNG
Hình ảnh
Tác giả : NXB VĂN HÓA
Năm xuất bản : 2011
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 2 kg
Hình thức bìa : cứng
Số trang : 530
Giá :298.000 VNĐHƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐẢNG


MỤC LỤC


PHẦN THỨ NHẤT: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG.


Mục I. Xử lý tình huống kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng.


Mục II. Xử lý tình huống kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra các cấp.


Mục III. Xử lý tình huống kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đảng viên.


Mục IV. Xử lý tình huống kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm.


Mục V. Xử lý tình huống về việc thi hành kỷ luật trong Đảng.


Mục VI. Xử lý tình huống về việc thi hành kỷ luật Đảng viên.


Mục VII. Xử lý tình huống về việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên.


Mục VIII. Xử lý tình huống về việc khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên.


PHẦN THỨ HAI: VĂN KIỆN CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI.


1. Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.


2. Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 về "Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới".


3. Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 02/02/2009, Hội nghị lần thứ 9 BCHTW khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.


4. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.


5. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


6. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCHTW khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.


7. Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới 162.


8. Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/1/2008 của BCHTW Đảng Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (tại hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khoá X).


9. Nghị quyết số 21NQ/TW ngày 30/1/2008 của Hội nghị Thứ 6 BCHTW khoá X Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.


10. Nghị quyết số 20NQ/TW ngày 28/1/2008 của Hội nghị Thứ 6 BCHTW khoá X Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá. hiện đại hoá.


PHẦN THỨ BA: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHẰM QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG.


11. Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.


12. Nghị quyết số 36/2009/QH12 ngày 06/11/2009 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2010.


13. Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 Ban hành " Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá."


14. Nghị quyết số 22-NQ-CP ngày 28/5/2009 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCHTW Đảng khoá X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.


15. Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP ngày 17/11/2008 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 7/11/2007 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.


16. Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


17. Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP ngày 23/9/2008 Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.


18. Nghị quyết số 20/2008/NQ-CP ngày 29/8/2008 Về tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm 2008 theo kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị và kết luận của hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khoá X).


PHẦN THỨ TƯ: VĂN KIỆN MỚI CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH, VŨNG MẠNH.


Mục I. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của các cơ quan cấp uỷ Đảng.


19. Quy định số 293-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, thành phố.


20. Quy định số 294-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố.


21. Quy định số 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (Công ty CP, công ty TNHH, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lộ.)


22. Quy định số 288-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty CP, công ty TNHH, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống (gọi chung là công ty).


23. Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 của BCHTW về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.


24. Hướng dẫn số 31-HD/BTCTW ngày 21/9/2009 của BCHTW Tổ chức hoạt động của cụm thi đua các ban tổ chức tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TW và khối thi đua các vụ (ban) tổ chức cán bộ các bộ, ngành, đoàn thể ở TW.


25. Hướng dẫn số 28-HD/BTCTW ngày 27/5/2009 của Ban tổ chức TW hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn của Phó bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, Phó bí thư huyện ủy, thị ủy, quận ủy, thành ủy thuộc tỉnh phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.


26. Quy định số 222-QĐ/TW ngày 8/5/2009 của Ban bí thư TW Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.


27. Quy định số 215-QĐ/TW ngày 26/3/2009 của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ đơn vị sự nghiệp TW.


Mục II. Quy chế phối hợp công tác giữa các tổ chức Đảng.


28. Quyết định số 283-QĐ/TW ngày 26/1/2010 của Ban bí thư TW Đảng quy định sự phối hợp giữa Ban tuyên giáo TW, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông với các cơ quan Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng các cơ quan Nhà nước, tổ chức đoàn thể trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động sản xuất.


29. Hướng dẫn số 87-HD/BTGTW ngày 9/10/2009 về thực hiện " Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.


30. Quyết định số 253-QĐ/TW ngày 7/8/2009 Về quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy khối các cơ quan TW với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan TW và các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc TW.


31. Quyết định số 223-QĐ/TW ngày 15/5/2009 Ban hành quy chế về quan hệ công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội với UB Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các ban TW Đảng, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy và các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc TW.


32. Quyết định số 219-QĐ/TW ngày 17/4/2009 Ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TW với các ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan TW.


Mục III. Văn kiện mới về công tác hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng.


33. Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW ngày 9/3/2010 Hướng dẫn xây dựng về hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng.


34. Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 Về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.


PHẦN THỨ NĂM: ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN.


35. Điều lệ Đảng.


36. Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ chính trị về thi hành điều lệ Đảng.


37. Quyết định số 321-QĐ/TW ngày 06/8/2010 của Bộ Chính trị Ban hành quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban chấp hành TW, Bộ chính trị, Ban bí thư.


38. Hướng dẫn số 02-HD/BCĐTW ngày 2/7/2010 của ban chỉ đạo TW cuộc vận động "học tập và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Hướng dẫn sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3,5 năm (ở cấp tỉnh) và tổng kết 4 năm cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


39. Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 Về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo niệm kỳ trong cơ quan của Đảng Công sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức Chính trị – xã hội.


40. Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban bí thư về việc ban hành qyu chế cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.


41. Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của bộ chính trị về việc ban hành quy chế đánh giá cán bộ, tổ chức.


42. Quy định số 284-QĐ/TW ngày 5/2/2010 của Ban bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật.


43. Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban bí thư trung ương Đảng về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ơ các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc Đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.


44. Hướng dẫn số 10-HD/BCHTW ngày 24/4/2002 của Ban chỉ đạo TW xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động " học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


45. Hướng dẫn số 09-HD/BCĐTW ngày 24/4/2009 Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


46. Quyết định số 220-QĐ/TW ngày 17/4/2009 về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng.


47. Hướng dẫn số 27/HD/BTCTW ngày 26/3/2009 về việc miễn công tác và sinh hoạt Đảng đối với Đảng viên.


48. Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 7/5/2008 Về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể và việc cán bộ, công chức thôi tham gia cấp uỷ các cấp.


49. Quyết định số 158-QĐ/TW ngày 12/5/2008 của Bộ chính trị về quy chế chất vấn trong Đảng.


50. Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 7/4/2008 của Uỷ ban kiểm tra TW về việc thực hiện quy định số 115-QĐ/TW ngày 7/12/2007 của Bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm.


giá phát hành : 298.000đ (có hóa đơn giao tận nơi )


Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800


công ty cổ phần sách kế toán tài chính


Địa chỉ : 90/5 thạnh lộc19 - kp, 3 phường Thạnh Lộc - quận 12 - TPHCM
Điện thoại :Tel (08)5.428.2744 – 0917.797.800 Fax: (08)5.428.2744
Website: http://www.sachtaichinh.org" target="_blank - Email:

Trả lời bài viết

Quay về “Thư viện”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: 60 khách.